Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Oferta

Jesteś tutaj

Oferta

Doradztwo

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości świadczy:

 • profesjonalne doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie:
  • przygotowania biznes planu dla planowanej działalności gospodarczej,
  • doboru formy organizacyjno - prawnej,
  • doboru form opodatkowania działalności gospodarczej,
  • zatrudniania pracowników i obowiązków pracodawcy,
  • rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, KRS,
  • przygotowanie wniosków na otrzymanie dotacji,
 • specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorców w dziedzinie:
  • marketingu - analiza i przygotwanie planów marketingowych - marketing mix,
  • finansów - analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena i ulepszanie systemów kosztów, pomoc w zarządzaniu płynnością, określanie zdolności kredytowej i inwestycyjnej, przygotowywanie dokumentacji stanowiących podstawę ubiegania się o kredyty lub pożyczki.
  • prawa - w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, rejestracja spółek, obsługa prawna w trakcie funkcjonowania firm, kompleksowa pomoc przy ewentualnym zawieszaniu/likwidacji firm, zamówienia publiczne dla MSP,
  • planowania i zarządzania - zasobami ludzkimi, finansami, zarządzanie stategiczne,
  • pozyskiwania kapitału - wsparie firm w pozyskiwaniu kapitału,
  • przygotowania biznes planów, studiów wykonalności na potrzeby: kredytu, dotacji czy potrzeb wewnętrznych firmy,
  • opracowania analiz ekonomiczno-finansowych,
  • kompleksowej obsługi projektów finansowanych ze środków bezzwrotnych, w tym:
   • ocena możliwości uzyskania dotacji z fudnuszy Unii Europejskiej,
   • doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania,
   • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
   • sporządzenie biznes planu  lub studium wykonalności inwestycji,
   • kontrola merytoryczna przy kompletowaniu dokumentacji,
   • pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
   • sporządzenie wniosków kredytowych/pożyczkowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących,
   • przygotowanie wniosku o płatność końcową,
   • rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami.

 

Szkolenia

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zajmuje się organizacją szkoleń:

 • w formie zamkniętej na zlecenie klienta, które są dostosowane do jego potrzeb,

 • w formie otwartej w następujących tematach:

  • języki obce: języki angielski na poziomie:

   • średniozaawansowanym,
   • średniozaawansowanym (poziom B2/przygotowanie do FCE),
   • podstawowym,
   • podstawowym (po roku wcześniejszej nauki)
  • kurs obsługi kasy fiskalnej,

 

Fundusze pożyczkowe

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości zapewnia również finansowanie zewnętrzne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz MSP w ramach prowadzonych funduszy pożyczkowych, które finansowane są ze środków unijnych. Dzięki temu oferowane warunki finansowania są korzystniejsze niż rynkowe.

Obecnie realizuje Mikropożyczkowy Fundusz dla Rozwoju Wielkopolski skierowany dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. 

 

Mikropożyczki - dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Kto może ubiegać się o finansowanie: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: bezrobotni, nieaktywni zawodowo i pracujący z terenu województwa wielkopolskiego.

Przeznaczenie pożyczki: dowolny cel gospodarczy: inwestycyjny, obrotowy lub inwestycyjno– obrotowy, a w szczególności:

 • zakup i modernizacja obiektów,

 • zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu,

 • zakup towarów handlowych, materiałów i surowców do produkcji,

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. oprogramowania, licencje),

 • dopuszczalne jest także finansowanie części wydatków bieżących (np. wynagrodzeń, podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, czynszów, opłat za media, itp.).

Warunki preferencyjnej mikropożyczki:

 • Kwota pożyczki: max. 50.000 zł

 • Okres spłaty: max. 60 miesięcy

 • Karencja w spłacie kapitału: max. 12 miesięcy

 • System spłat: miesięczny, raty malejące

 • Oprocentowanie: 2%

 • Zabezpieczenie: 100% wnioskowanej kwoty.

Formy zabezpieczenia: weksel własny in blanco + każde inne dostępne prawem i akceptowalne przez fundusz pożyczkowy.

Prowizje i opłaty: fundusz nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku ani prowizji tytułem udzielonej pożyczki.

Kontakt do pośrednika finansowego:

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Malej Przedsiębiorczości,

ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem

 1. Milena Filipowska tel.: 698 074 659, 61 283 27 04, e-mail: milena@unia.srem.com.pl

 2. Renata Ławniczak tel.: 61 283 27 04, e-mail: renata@unia.srem.com.pl