Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

JEREMIE2

Jesteś tutaj

JEREMIE2

Pożyczki JEREMIE2 udzielane są na podstawie Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Konsorcjum w składzie Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości i Cech Rzemiosł Różnych reprezentowane przez Unię Gospodarczą Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Parametry pożyczki

 • Mała Pożyczka Inwestycyjna do 476.190,47 zł z okresem spłaty do 84 miesięcy,

 • do 6 miesięcy karencja w spłacie kapitału,

 • oprocentowanie od 0,18% w skali roku, stałe w całym okres spłaty,

 • finansowanie do 100% wartości inwestycji – brak wymaganego wkładu własnego,

 • finansowanie wartości brutto, a odzyskany podatek VAT można wykorzystać na dalszy rozwój firmy,

 • max 50% pożyczki może zostać przeznaczone na cele obrotowe jeśli taka potrzeba wynika z realizowanej inwestycji,

 • dostępne również dla start-upów, od pierwszego dnia działalności,

 • możliwość finansowania inwestycji w obcym środku trwałym np. remont wynajmowanego lokalu,

 • uproszczona i szybsza procedura,

 • możliwość finansowania zakupu samochodów,

 • bez dodatkowych opłat i prowizji.

 

Uwaga! Aktualizacja Regulaminu udzielania pożyczek - 1.10.2021 r. 
pobierz Regulamin udzielania pożyczek

 

O Inicjatywie JEREMIE2

JEREMIE2 to zwrotna pomoc finansowa oferowana mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, ale także podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą – tzw. start-upom. Celem JEREMIE2 jest zwiększenie aktywności inwestycyjnej wielkopolskich przedsiębiorców poprzez wzmocnienie ich pozycji i zwiększenie ich konkurencyjności na rynku. Program ma stymulować zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz wdrażanie przez MŚP projektów inwestycyjnych prowadzących do zwiększenia innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Projekt ten jest kontynuacją realizowanej w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 inicjatywy JEREMIE. Zaletą programu jest odejście od dotacyjnego modelu na rzecz uruchomienia odnawialnych instrumentów finansowych, w postaci pożyczek, poręczeń kredytów oraz wejść kapitałowych.

Instytucją Zarządzającą Projektem Jeremie2 w województwie wielkopolskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który powierzył zarządzanie środkami Menadżerowi Funduszu Funduszy, czyli Bankowi Gospodarstwa Krajowego S.A.

Dystrybuowanie środków mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom zostało powierzone funduszom pożyczkowym.

Dla kogo pożyczki JEREMIE2 ?

Finansowanie kierowane jest do mikro, małego i średniego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą i realizującego inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności do:

 • start up’ów (firm prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat),

 • mikroprzedsiębiorstw,

 • realizujących przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji |pobierz plik,

 • realizujących przedsięwzięcia w ramach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych |pobierz plik.

 

Z finansowania w ramach Projektu Jeremie2 może skorzystać przedsiębiorca:

 • zatrudniający od 1 do 250 pracowników,

 • mający obrót roczny w wysokości do 50 mln € oraz posiadający sumę bilansową do 43 mln €

 • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie  województwa wielkopolskiego,

 • nieposiadający wystarczających środków finansowych na realizację projektu.

Przeznaczenie pożyczki

W ramach MAŁEJ POŻYCZKI INWESTYCYJNEJ finansowane są przedsięwzięcia, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczenie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch,

 • rozszerzenie działalności,

 • wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa,

 • realizowanie nowych projektów,

 • przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

szczególnie w ramach inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług lub zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji.

Wykluczenia w finansowaniu

Środki z Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,

 2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,

 3. refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej o udzieleniu Pożyczki zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone,

 4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,

 5. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno – prawnych,

 6. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w pkt III,

 7. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,

 8. finansowanie nieruchomości przeznaczonych do obrotu,

 9. finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych lub zabudowanych innych niż określone w ppkt. h powyżej, w kwocie przekraczającej 10 % wypłaconej Pożyczki,

 10. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,

 11. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,

 12. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,

 13. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,

 14. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,

 15. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach
  i gier na automatach o niskich wygranych,

 16. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

 17. finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych,

 18. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,

 19. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

 20. finansowanie inwestycji w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych (Czynności dokonywane na produkcie rolnym objętym Załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w wyniku których powstaje produkt będący produktem zawartym w ww. Załączniku),

 21. finansowanie działalności badawczo-rozwojowej,

 22. finansowanie projektów inwestycyjnych podmiotów ekonomii społecznej,

 23. finansowanie wsparcia międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,

 24. inne cele, których finansowanie jest wykluczone na mocy innych właściwych przepisów.

Ograniczenia w finansowaniu

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków Pożyczki wypłaconych na rzecz Pożyczkobiorcy.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe do wysokości 50% Pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie (zgodnie z celami wskazanymi w Regulaminie Małej Pożyczki Inwestycyjnej, § 3 pkt. 1).

Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Małej Pożyczki Inwestycyjnej maksymalnie dwie Pożyczki, przy czym łączna wartość Wkładu Funduszu Funduszy w Pożyczkach udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy nie może być wyższa niż 476.190,47 zł.

Oprocentowanie - pomoc de minimis

Jednostkowe pożyczki mogą być oprocentowane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, w przypadku inwestycji w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, inwestycji w Start up’y, inwestycji w mikroprzedsiębiorstwa oraz inwestycji w przedsięwzięcia realizowane w ramach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Podsumowując

 • od 0,18% na zasadzie pomocy de minimis (inwestycje w przedsięwzięcia w inteligentne specjalizacje, Start up'y, mikroprzedsiębiorstwa, inwestycje na obszarach wiejskich wymagających wsparcia),

 • od 1,18% na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP.

Szczegółowe postanowienia dotyczące pomocy de minimis zawarte są w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013.

Zabezpieczenie pożyczki

Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo przynajmniej jedno z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wekslowe,

 • poręczenie wg prawa cywilnego, w tym poręczenie innej instytucji finansowej,

 • hipoteka na nieruchomości (min. 150% wartości pożyczki),

 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki),

 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków transportu drogowego, maszyn i urządzeń (min 130% wartości pożyczki),

 • gwarancje bankowe

 • blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym

 • inne przewidziane przepisami prawa

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie.

Rozliczenie pożyczki

Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej konieczne jest udokumentowanie wydatkowania środków pożyczki, poprzez złożenie rozliczenia pożyczki stanowiącego zestawienie poniesionych wydatków wg wzoru Formularz – rozliczenie lub Zestawienie wydatków wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie środków pożyczki, celem ich skontrolowania i zatwierdzenia przez Pożyczkodawcę.

Wypełniony Formularz rozliczenia należy złożyć wraz z oryginałami dokumentów oraz przesłać drogą elektroniczną (wersja edytowalna) na adres: renata@unia.srem.com.pl w tytule wpisując „Rozliczenie – nr umowy inwestycyjnej”.

W przypadku nabycie sprzętu używanego wraz z rozliczeniem należy przedłożyć

 • Oświadczenie sprzedawcy dotyczące używanego sprzętu |pobierz plik
  (dotyczy zakupu używanych rzeczy w tym maszyn / urządzeń / pojazdów – wypełniane i podpisane przez sprzedawcę) oraz

 • Deklaracja kupującego dotycząca używanego sprzętu |pobierz plik
  (dotyczy zakupu używanych rzeczy w tym maszyn / urządzeń / pojazdów – wypełniane i podpisane przez pożyczkobiorcę jako kupującego)

Dokumenty

Dokumenty podstawowe

 • Wniosek o pożyczkę – MPI |pobierz plik,

 • Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania |pobierz plik,

 • Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP |pobierz plik,

 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis |pobierz plik,

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis |pobierz plik

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompencującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 pobierz plik
 • Kwestionariusz osobowy Wnioskodawcy |pobierz plik,

 • Kwestionariusz osobowy Poręczyciela |pobierz plik,

 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych |pobierz plik,

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Wnioskodawcy/Współmałżonka/Poręczyciela |pobierz plik.

 Dokumenty pomocnicze:

 • Regulamin Mała Pożyczka Inwestycyjna |pobierz plik,

 • Wiejskie obszary funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim |pobierz plik,

 • Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji w województwie wielkopolskim |pobierz plik,

 • Karta Produktu Mała Pożyczka Inwestycyjna |pobierz plik.

Kontakt

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

ul. Okulickiego 3, 63-100 Śrem

tel. kom.: 698 074 659

tel.: 61 283 27 04
e-mail: unia@srem.com.pl

Dane kontaktowe:

 1. Milena Filipowska – Kierownik Projektu, tel.: 698 074 659,
  e-mail: milena@unia.srem.com.pl

 2. Renata Ławniczak – Specjalista Pożyczkowy, tel.: 61 283 27 04
  e-mail: renata@unia.srem.com.pl