Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Doradztwo

Jesteś tutaj

Doradztwo

Doradztwo

Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości świadczy:

 • profesjonalne doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie:
  • przygotowania biznes planu dla planowanej działalności gospodarczej,
  • doboru formy organizacyjno - prawnej,
  • doboru form opodatkowania działalności gospodarczej,
  • zatrudniania pracowników i obowiązków pracodawcy,
  • rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG, KRS,
  • przygotowanie wniosków na otrzymanie dotacji,
 • specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorców w dziedzinie:
  • marketingu - analiza i przygotwanie planów marketingowych - marketing mix,
  • finansów - analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena i ulepszanie systemów kosztów, pomoc w zarządzaniu płynnością, określanie zdolności kredytowej i inwestycyjnej, przygotowywanie dokumentacji stanowiących podstawę ubiegania się o kredyty lub pożyczki.
  • prawa - w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, rejestracja spółek, obsługa prawna w trakcie funkcjonowania firm, kompleksowa pomoc przy ewentualnym zawieszaniu/likwidacji firm, zamówienia publiczne dla MSP,
  • planowania i zarządzania - zasobami ludzkimi, finansami, zarządzanie stategiczne,
  • pozyskiwania kapitału - wsparie firm w pozyskiwaniu kapitału,
  • przygotowania biznes planów, studiów wykonalności na potrzeby: kredytu, dotacji czy potrzeb wewnętrznych firmy,
  • opracowania analiz ekonomiczno-finansowych,
  • kompleksowej obsługi projektów finansowanych ze środków bezzwrotnych, w tym:
   • ocena możliwości uzyskania dotacji z fudnuszy Unii Europejskiej,
   • doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania,
   • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
   • sporządzenie biznes planu  lub studium wykonalności inwestycji,
   • kontrola merytoryczna przy kompletowaniu dokumentacji,
   • pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
   • sporządzenie wniosków kredytowych/pożyczkowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących,
   • przygotowanie wniosku o płatność końcową,
   • rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami.