Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza finansowa PFR ruszyła … formalne wymogi i pojawiające się błędy we wnioskach
04/05/2020 |

Tarcza finansowa PFR ruszyła … formalne wymogi i pojawiające się błędy we wnioskach

Przypomnijmy … Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia przedsiębiorstw, który powstał w związku z epidemią COVID-19, i który zapewnia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania. Założeniem programu jest zapobieganie ryzyku masowej upadłości przedsiębiorstw oraz zwolnień pracowników.

Okazuje się, że wnioski zawierają sporo błędów skutkujących ich odrzuceniu.

Przypominamy o formalnych wymogach. Zgodnie z wytycznymi PFR, aby wniosek o subwencję został poprawnie przyjęty należy zwrócić uwagę na:

- wybrany miesiąc, w którym firma zanotowała spadek przychodów. Obecnie (wniosek złożony w maju br.) jedynym możliwym miesiącem do wyboru jest kwiecień 2020 r. Można go porównać do przychodów w marca 2020 r. lub kwietnia 2019 r.

- rozliczenie deklaracji VAT-7.  Należy złożyć deklarację VAT przed złożeniem wniosku o subwencję, co pozwoli na jego weryfikację. Oznacza to, że można wskazać kwiecień 2020 r. jako miesiąc spadkowy dopiero po pozytywnej weryfikacji deklaracji złożonej od 1 maja 2020 r. przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administracje Skarbową.

- liczbę pracowników wskazywanych we wniosku. Należy pamiętać, aby w liczbie pracowników uwzględnić także osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, zgłoszone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- liczbę składanych wniosków. Jeśli zostanie złożonych więcej niż jeden wniosek w jednym banku lub jednocześnie także w innych bankach, wszystkie zostaną automatycznie odrzucone. Można złożyć tylko jeden wniosek

Decyzje o przyznaniu subwencji udziela PFR. Jeśli we wniosku wskazanym przez Ciebie miesiącem spadkowym był Luty, Twój wniosek został zakwalifikowany jako błędny. W takim przypadku możesz złożyć wniosek ponownie i będzie on traktowany jako pierwszy. Natomiast jeśli wniosek został przyjęty jako poprawny ale PFR udzielił decyzji negatywnej, odwołanie można złożyć od 18 maja, nie później niż 2 miesiące od decyzji do pierwotnie złożonego wniosku

Więcej szczegółów – najczęściej zadawanie pytania na stronie PFR.

 

Ogólne zasady preferencyjnego finansowania dla przypomnienia:

 

Preferencyjne finansowanie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i dystrybuowane jest przez kilkanaście banków za pomocą formularza w bankowości elektronicznej oraz dla dużych przedsiębiorstwa bezpośrednio w PFR, jeśli:

- firma była zarejestrowana na dzień 31.12.2019 r. i było w niej zatrudnionych od 1 do 249 pracowników oraz prowadzi ją na dzień składania wniosku,

- przychody ze sprzedaży, z powodu pandemii COVID-19, spadły w dowolnym miesiącu po 1.02.2020 r. przynajmniej o 25% w porównaniu do poprzedniego miesiąca rozliczeniowego lub analogicznego okresu poprzedniego roku rozliczeniowego,

- w stosunku do przedsiębiorstwa nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne,

- krajem rezydencji podatkowej jest Polska, a podatki były rozliczane przez ostatnie 2 lata obrotowe w Polsce lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 2 lata obrotowe - w okresie prowadzenia działalności w Polsce. Główny beneficjent rzeczywisty nie może być rezydentem podatkowym w tzw. „rajach podatkowych”,

- na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień składania wniosku, przedsiębiorca nie zalega z płatnościami ZUS. Rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

 

Otrzymane środki można przeznaczyć na:

- pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej (m.in. większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami),

- spłatę kredytów, przy czym na przedterminową spłatę kredytów maksymalnie do 25% wysokości otrzymanej subwencji.

 

Nie można ich przeznaczyć na:

- rozliczenia z podmiotami powiązanymi, to znaczy nie możesz przeznaczyć środków na płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,

- nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji).

 

Szczegóły w zakresie wysokości subwencji w zależności od statusu przedsiębiorcy poniżej:

 

Tarcza Finansowa dla Mikrofirm (1 do 10 pracowników, roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro)

Maksymalna kwota wsparcia 324 tys. zł (średnio ok. 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy) na 3 lata.

Jeśli spadek przychodów firmy wyniesie 25-50% na jednego pracownika można otrzymać 12 tys. zł.

Jeśli o 50-70% subwencja to 24 tys. zł.

Gdy spadek jest jeszcze wyższy, przedsiębiorca może otrzymać na jednego pracownika 36 tys. zł.

Pożyczka może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty na następujących zasadach:

25% wartości subwencji jest bezzwrotna, jeśli przedsiębiorca kontynuuje działalność w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;

- dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne, jeśli firma utrzyma średnie zatrudnienie w okresie 12 miesięcy.

 

Tarcza Finansowa dla Małych i Średnich Firm (od 10 do 249  pracowników, roczny obrót beneficjenta nie może być większy niż 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekraczać 43 mln euro.

Maksymalna kwota wsparcia to 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł na jedno przedsiębiorstwo) na 3 lata.

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Zależy od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

W przypadku spadku obrotów o 25-50% subwencja na poziomie 4% przychodów firmy za poprzedni rok obrotowy.

W przypadku spadku obrotów między 65-75% – subwencja powyżej 6%.

Przy spadku powyżej 75% – do 8% przychodów firmy.

Może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

- 25%  pod warunkiem kontynuacji działalności;

- 25%  w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

- dodatkowo 25 % w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.