Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza branżowa – dodatkowe świadczenie postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej – wnioski od 16 grudnia 2020 r.
28/12/2020 |

Tarcza branżowa – dodatkowe świadczenie postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej – wnioski od 16 grudnia 2020 r.

Podobnie jak wiosną, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi 2 080 zł lub 1.300 zł (dla tych rozliczających się w formie karty podatkowej) i  możesz je otrzymać maksymalnie trzy razy.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje jeśli:

  • rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym pod tekstem – rodzaj działalności weryfikowany będzie na podstawie informacji wskazanej we wniosku z danymi z rejestru REGON,
  • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składamy wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskano w tym samym miesiącu w 2019 r.,
  • wcześniej skorzystano ze świadczenia postojowego - otrzymano co najmniej jedno świadczenie.,
  • wniosek o świadczenie postojowe (RDS-DD) zostanie złożony od 16 grudnia 2020 r. – wnioski wyłącznie elektronicznie,
  • chcąc otrzymać kolejne dwa świadczenia należy złożyć nowy wniosek RSP-DD, występując o kontynuację wypłaty świadczenia i składając w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną, która nie może zostać udzielona gdy wnioskodawca znajdował i znajduje się w trudnej sytuacji na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, tj.:

  • spełnia kryteria kwalifikujące do objęcia lub jest objęty postępowaniem upadłościowym,
  • otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlega restrukturyzacji.

 

Jeśli wnioskodawca nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe zalega z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (poza sytuacją, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie posiada zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu).

 

Kody PKD działalności objęte dodatkowym świadczeniem postojowym:
- 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 79.11.A - działalność agentów turystycznych,
- 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
- 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
- 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki,
- 93.11.Z - działalność obiektów sportowych.