Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza branżowa 6.0 – zwolnienie płatników ze składek ZUS za listopad 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.
28/12/2020 |

Tarcza branżowa 6.0 – zwolnienie płatników ze składek ZUS za listopad 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD, uzyskali prawo do zwolnienia ze składek ZUS za listopad br., w tym m.in handel, gastronomia, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, czy fizjoterapeuci.

 

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:
- rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym pod tekstem – rodzaj działalności weryfikowany będzie na podstawie informacji wskazanej we wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r.
- być zgłoszonym w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
- przychód z działalności przeważającej, który uzyskano w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r.,
- zostanie złożona deklaracja rozliczeniowa i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że jest się zwolnionym z obowiązku składania tych dokumentów),
- wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B6) zostanie złożony do 31 stycznia 2021 r. – wnioski wyłącznie elektronicznie.

 

Zwolnieniu podlegać będą składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeśli składki zostały już opłacone, a spełnione zostały warunki do zwolnienia, to można po otrzymaniu decyzji o zwolnieniu, wystąpić z wnioskiem o ich zwrot.

 

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za listopad br. stanowi pomoc publiczną, która może zostać udzielona gdy wnioskodawca nie znajdował i nie znajduje się w trudnej sytuacji. Dlatego we wniosku należy wskazać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:
- w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
- w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
- spełnienie kryteriów do objęcia postępowaniem upadłościowym lub objęcie postępowaniem upadłościowym,
- otrzymanie pomocy na ratowanie, której nie spłacono lub otrzymano pomoc na restrukturyzację i nadal podlega się restrukturyzacji,
- w przypadku podmiotów innych niż mikro, małych lub średnich przedsiębiorców – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

 

Jeśli płatnik nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegała z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (poza sytuacją, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie posiada zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu).

 

Kody PKD działalności objętej zwolnieniem z ZUS za listopad br.:
- 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
- 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 49.32.Z - działalność taksówek osobowych,
- 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
- 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
- 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
- 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
- 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 74.20.Z - działalność fotograficzna,
- 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- 85.59.A - nauka języków obcych,
- 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 86.10.Z - działalność szpitalna - w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
- 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
- 86.90.D - działalność paramedyczna,
- 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
- 91.02.Z - działalność muzeów,
- 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
- 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
- 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
- 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. Ten kod nie obowiązuje od 1 sierpnia 2020 r. Został podzielony na dwa kody, tj.:
- 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
- 93.29.B - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
- 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.