Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza branżowa 6.0 – rozszerzenie o zwolnienie płatników ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.
28/12/2020 |

Tarcza branżowa 6.0 – rozszerzenie o zwolnienie płatników ze składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień br.

 

Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:
- byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
- przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
- złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r. do 31 października 2020 r. (poza tymi płatnikami, którzy są zwolnieni z obowiązku ich składania).
- wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek (RDZ-B) zostanie złożony od 30 grudnia 2020 r. – wnioski wyłącznie elektronicznie.

 

Uwaga: Jeśli na dzień złożenia wniosku rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jest oznaczony kodem 55.10.Z, 79.12.Z, to wniosek można złożyć od 30 grudnia 2020 r. wyłącznie do 15 stycznia 2021 r.

 

Zwolnieniu podlegać będą składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeśli składki zostały już opłacone, a spełnione zostały warunki do zwolnienia, to można po otrzymaniu decyzji o zwolnieniu, wystąpić z wnioskiem o ich zwrot.

 

Powyższe zwolnienie dotyczy tych płatników, którzy prowadzą rodzaj przeważającej działalności, według PKD 2007, oznaczony następującym kodem:
- 11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
- 20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 11.Z - działalność w zakresie architektury,
- 12.Z - działalność organizatorów turystyki,
- 03.Z - artystyczna i literacka działalność twórcza,
- 04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
- 11.Z - działalność obiektów sportowych.

 

Świadczyli usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem PKD:
- 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 85.59.Z - pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację.

 

Prowadzili muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

 

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za listopad br. stanowi pomoc publiczną, która może zostać udzielona gdy wnioskodawca nie znajdował i nie znajduje się w trudnej sytuacji. Dlatego we wniosku należy wskazać informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej – czy na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku:
- w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości zarejestrowanego kapitału,
- w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej działającej dłużej niż 3 lata – wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki,
- spełnienie kryteriów do objęcia postępowaniem upadłościowym lub objęcie postępowaniem upadłościowym,
- otrzymanie pomocy na ratowanie, której nie spłacono lub otrzymano pomoc na restrukturyzację i nadal podlega się restrukturyzacji,
- w przypadku podmiotów innych niż mikro, małych lub średnich przedsiębiorców – w ciągu ostatnich dwóch lat stosunek długów do kapitału własnego był większy niż 7,5 a stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy niż 1.

 

Jeśli płatnik nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek zalegała z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (poza sytuacją, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie posiada zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu).