Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza branżowa 6.0 – jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – wnioski od 30 grudnia 2020 r.
28/12/2020 |

Tarcza branżowa 6.0 – jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – wnioski od 30 grudnia 2020 r.

Nowelizacja ustawy wprowadziła jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności, które zostały ograniczone podczas II fali epidemii.

 

Podobnie jak wiosną, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe wynosi 2 080 zł lub 1.300 zł (dla tych rozliczających się w formie karty podatkowej).

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje jeśli:
- rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem PKD wymienionym pod tekstem – rodzaj działalności weryfikowany będzie na podstawie informacji wskazanej we wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 r.,
- przychód z tej działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do tego, który uzyskano odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
- mamy przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19,
- wcześniej korzystaliśmy ze świadczenia postojowego (składaliśmy wniosek RSP-D, RSP-DB, RSP-DK) – i otrzymaliśmy co najmniej jedno świadczenie,
- wniosek o świadczenie postojowe (RDS-DD6) zostanie złożony od 30 grudnia 2020 r. – wnioski wyłącznie elektronicznie.

 

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną, która nie może zostać udzielona gdy wnioskodawca znajdował i znajduje się w trudnej sytuacji na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia, tj.:
- spełnia kryteria kwalifikujące do objęcia lub jest objęty postępowaniem upadłościowym,
- otrzymał pomoc na ratowanie, której nie spłacił lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlega restrukturyzacji.

 

Jeśli wnioskodawca nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe zalega z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy (poza sytuacją, gdy na 31 grudnia 2019 r. lub na dzień złożenia wniosku o zwolnienie posiada zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu).

 

Kody PKD działalności objęte jednorazowym dodatkowym świadczeniem postojowym:
- 47.71.Z - sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.72.Z - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.81.Z - sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- 47.82.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
- 47.89.Z - sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
- 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
- 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
- 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
- 59.11.Z - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.12.Z - działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 59.13.Z - działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.14.Z - działalność związana z projekcją filmów,
- 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 74.20.Z - działalność fotograficzna,
- 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
- 79.90.A - działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 85.51.Z - pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- 85.52.Z - pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
- 85.53.Z - pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
- 85.59.A - nauka języków obcych,
- 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 86.10.Z - działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
- 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna,
- 86.90.D - działalność paramedyczna,
- 90.01.Z - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
- 90.02.Z - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
- 90.04.Z - działalność obiektów kulturalnych,
- 91.02.Z - działalność muzeów,
- 93.11.Z - działalność obiektów sportowych,
- 93.13.Z - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
- 93.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem,
- 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- 96.01.Z - pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
- 96.04.Z - działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.