Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza branżowa 6.0 – dotacja 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw na pokrycie bieżących kosztów – wnioski od 19 grudnia 2020 r.
28/12/2020 |

Tarcza branżowa 6.0 – dotacja 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw na pokrycie bieżących kosztów – wnioski od 19 grudnia 2020 r.

Jednym z elementów pomocy obok zwolnienia z ZUS i świadczenia postojowego jest jednorazowa dotacja w kwocie 5 tys. na pokrycie bieżących kosztów działalności. Dotacja będzie miała charakter bezzwrotny pod warunkiem wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

 

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
- na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności w branży szczególnie doświadczającej skutki jesiennej epidemii – lista PKD pod tekstem (rodzaj działalności weryfikowany będzie na podstawie informacji wskazanej we wniosku z danymi z rejestru REGON na dzień 30 września 2020 r.)
- działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.,
- przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

 

O dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników

 

Przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić dotację, gdy:
- zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej w okresie 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji,
- wydatkuje dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
- złoży niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,
- nie spełni warunków do udzielania dotacji,
- nie podda się kontroli dotyczącej wydatkowania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub właściwego dokumentowania dotacji.

 

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od 19 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Kody PKD działalności objęte dotacją:
- 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
- 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach, 
- 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 
- 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 
- 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
- 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
- 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, 
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
- 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów, 
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna, 
- 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 
- 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 
- 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 
- 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 
- 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 
- 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 
- 85.59.A - Nauka języków obcych, 
- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
- 86.10.Z - Działalność szpitali,
- 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna, 
- 86.90.D - Działalność paramedyczna, 
- 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 
- 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 
- 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych, 
- 91.02.Z - Działalność muzeów, 
- 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych, 
- 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, 
- 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
- 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
- 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych, 
- 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 
- 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.