Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza branżowa 6.0 – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – wnioski od 19 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
28/12/2020 |

Tarcza branżowa 6.0 – Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – wnioski od 19 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

Tarcza branżowa wprowadziła dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy w wysokości maksymalnie 2000 zł miesięcznie. Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedni i drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń. 

 

Dofinansujecie do wynagrodzeń pracowników mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności w branży szczególnie doświadczającej skutki jesiennej epidemii – lista PKD pod tekstem (rodzaj działalności weryfikowany będzie na podstawie informacji wskazanej we wniosku z danymi z rejestru REGON na dzień 30 września 2020 r.)
- przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim do wybranego miesiąca lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego do miesiąca wybranego;  tj.

  • składając wniosek w grudniu 2020 r. porównanie przychodu z listopada 2020 r. do października 2020 r. lub do listopada 2019 r.,
  • składając wniosek w grudniu 2020 r. porównanie przychodu z października 2020 r. do września 2020 r. lub do października 2019 r.,
  • składając wniosek w grudniu 2020 r. porównanie przychodu z września 2020 r. do sierpnia 2020 r. lub do września 2019 r ;

- nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
- nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości,
- wobec których nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

 

Dofinansowywanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, w przeliczeniu na pełen etat, w przypadku niepełnego etatu dofinansowanie proporcjonalne (przykład: pracownik zatrudniony na pełen etat = 2.000 zł dofinansowania; pracownik zatrudniony na 0,75 etatu = 1.500 zł dofinansowania; pracownik zatrudniony na 0,5 etatu = 1.000 zł dofinansowania)

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy, do wyliczenia wymiaru czasu ich pracy należy przyjąć średnią wartość etatu obliczonego jako stosunek liczby godzin poświęconych na wykonanie przez zleceniobiorcę zlecenia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do liczby godzin pracownika pozostającego w stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, wyliczonych zgodnie przepisami kodeksu pracy w tym samym okresie.

 

Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres do 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku (przykłady: gdy przedsiębiorca złoży wniosek w grudniu 2020r., to może otrzymać dofinasowanie do wynagrodzenia pracownika za grudzień 2020r., za styczeń i luty 2021r.; gdy przedsiębiorca złoży wniosek w lutym 2021r., to może otrzymać dofinasowanie do wynagrodzenia pracownika za luty, marzec i kwiecień 2021r.)

 

Dofinansowanie nie przysługuje za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi objętemu dofinansowaniem, z przyczyn niedotyczących pracownika, przez okres objęty dofinansowaniem.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

 

Wnioski można składać od 19 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.

 

Kody PKD działalności objęte dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników:

 • 47.71.Z         Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z         Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z         Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z         Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z         Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z         Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 56.10.A        Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z         Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z         Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z         Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z         Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z         Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z         Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z         Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z         Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z         Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z         Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.90.A        Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 82.30.Z         Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z         Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z         Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z         Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A        Nauka języków obcych
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z         Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 • 86.90.A.       Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D        Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z         Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z         Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z         Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z         Działalność muzeów
 • 93.11.Z         Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z         Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z         Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z         Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A        Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z         Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z         Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z         Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej