Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
tel: 61 28 32 704 | e-mail: unia@srem.com.pl
Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności Tarcza antykryzysowa 5.0 (tarcza branżowa)
26/10/2020 |

Tarcza antykryzysowa 5.0 (tarcza branżowa)

W połowie października 2020 r. weszło w życie kolejne „wydanie” tarczy - Tarcza 5.0 zwane tarczą branżową, która została wprowadzona na potrzeby wsparcia tych działalności, które szczególnie mocno odczuły skutki panującej epidemii COVID-19, czyli firm z sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji czy wystaw, spełniających konkretne ujęte w ustawie warunki.

 

Rozwiązania dostępne w Tarczy 5.0 nie są nowymi instrumentami, ale tymi znanymi z poprzednich „edycji” tarczy, a wśród nich:

 

 1. ZWOLNIENIE Z ZUS ZA OKRES LIPIEC-WRZESIEŃ 2020 R.

 

Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z jeśli:

  • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,
  • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.

 

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

 

Przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zwolnienia, powinien użyć nowego rodzaj wniosku – RDZ-B.

 

 2. DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

 

O dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, jeśli:

  • uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
  • wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie).

 

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie (2.080 zł) i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

 

Przedsiębiorca, który chce otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, powinien użyć nowego rodzaju wniosku – RSP-DD.

 

 3. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

 

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (rodzaj ich przeważającej działalność oznaczony jest kodem PKD 79.11.A i 79.90.A).

 

Agenci turystyczni będą mogli wnioskować o świadczenie postojowe tylko w przypadku, gdy założyli działalność przed 1 kwietnia 2020 roku. Dodatkowo powinni oni odnotować przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, a co więcej agent turystyczny nie może podlegać pod ubezpieczenia społeczne z innego tytułu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Przewodnicy turystyczni zyskują prawo wnioskowania o świadczenie postojowe tylko w przypadku, gdy ich praca ma charakter sezonowy, tzn. że była wykonywana maksymalnie przez 9 miesięcy w 2019 roku. I tylko wówczas gdy  dokonali zawieszenia działalności gospodarczej po 31 sierpnia 2019 roku i gdy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. z tytułu umowy o pracę, zlecenia). Wyjątek stanowi przypadek, gdy podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca, który chce otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe, powinien użyć nowego rodzaju wniosku – RSP-DB.